Home Phone Email Scroll Top

Politika kakovosti

Politika kakovosti

Temeljno vodilo vodstva podjetja Seltron d.o.o. je razumevanje poslovnega okolja in primerno odzivanje
na spremembe, ki se v njem dogajajo. Sledenje potrebam kupcev in drugih zainteresiranih strani,
obvladovanje tveganj in priložnosti poslovanja ter hitro in učinkovito ukrepanje v primeru odstopanj od
zahtev so pomembni deli vodenja družbe. Zahteve in pričakovanja kupcev ter drugih zainteresiranih
strani uresničujemo z vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti. Zanj je odgovorno vodstvo družbe, za
izvajanje in doseganje ciljev na vseh področjih dela pa vsi zaposleni. Prvi in najpomembnejši cilj sistema
vodenja kakovosti je izpolnjevanje kupčevih zahtev in njihovih pričakovanj. Od tega, kako uspešni smo
pri tem, sta odvisna naš poslovni uspeh in obstoj oziroma nadaljnji razvoj.
Ta cilj uresničujemo tako, da:
• celovita kakovost poslovanja in zadovoljstvo kupcev je temeljno vodilo vsakega posameznika v
podjetju,
• s stalnim izboljšanjem skrbimo za razvoj kupcev, zaposlenih, dobaviteljev in podjetja,
• zagotavljamo visok nivo kakovosti proizvodov ter storitev,
• varnost in ekološka ustreznost proizvodov ter storitev mora najmanj izpolnjevati pogoje veljavne
zakonodaje in standardov,
• naše poslovanje je skladno z zakoni,
• kakovost gradimo trajnostno s sistemom nenehnih izboljšav in v partnerstvo z našimi strankami,
• sistem kakovosti načrtujemo in vzdržujemo skladno z ISO 9001, v ravnovesju s pričakovanji
strank in ekonomske upravičenosti,
• procese vodimo trajnostno, ciljno usmerjeno ter merimo njihovo učinkovitost,
• zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev izvajamo na učinkovit način, zagotavljamo potrebne
vire za doseganje ciljev,
• zagotavljamo kompetentno, odgovorno in motivirano osebje, spodbujamo vse sodelavce k
zavezanosti za kakovost, ohranjamo in nadgrajujemo znanja družbe,
• s timskim delom in projektnim pristopom planiramo ter razvijamo procese, izdelke in storitve, ki
izpolnjujejo potrebe in pričakovanja kupcev,
• z dobavitelji, lokalno skupnostjo in drugimi zainteresiranimi stranmi vzpostavljamo korektne
odnose.
Vsi smo del sistema vodenja kakovosti in vsak izmed nas opravlja delo, ki je posredno ali neposredno
povezano z uresničevanjem zahtev in pričakovanj kupcev ter drugih zainteresiranih strani. Zato vsak
posameznik prispeva svoj delež k uresničevanju teh zahtev in s tem k uspešnosti poslovanja družbe.

Marijan Hertiš, direktor